Impressionen vom Hippodrom auf dem Frühlingsfest 2023